Licencja użytkownika końcowego

Wersja 1.2. Ostatnia modyfikacja: 06-03-2018


Postanowienia ogólne

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszym dokumencie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy/Sklep, Umowa sprzedaży itd.) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronach Sklepu.

 1. Warunki licencji – niniejszy dokument określający w szczególności warunki i zakres udzielanych Sklep Licencji, zwany dalej „Warunkami licencji”.
 2. Sklep oświadcza, że posiada wystarczające uprawnienia do do udzielenia Licencjobiorcy uprawnień określonych w niniejszym dokumencie. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z Produktu i jego części na podstawie warunków licencji nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, a zwłaszcza nie wymaga uzyskiwania jakiegokolwiek zezwolenia od osoby trzeciej. Oferowane licencje dotyczą wykorzystania na określonych polach eksploatacji przez (1) ograniczoną liczbę użytkowników, (2) na stronach internetowych o określonej ilości odsłon, (3) wykorzystanie w określonej liczbie publikacji elektronicznych, (4) wykorzystanie w określonej liczbie aplikacji (łącznie zwane „opcjami Licencji”) na warunkach określonych poniżej. Wszystkie licencje udzielane są w czterech podstawowych typach licencji standardowych (dalej zwane łącznie „Licencjami standardowymi”), chyba że na fakturze wyraźnie zaznaczono, że udzielona Licencja podlega innym warunkom licencji.
 3. Przedmiotem Licencji są Produkty oferowane w Sklepie, które chronione są przez prawo polskie – przepisy ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz międzynarodowe porozumienia o ochronie własności intelektualnych i prawnych, przy czym opłata licencyjna uwzględniona została w cenie Produktu.
 4. Klient w ramach zamówienia, dokonując wyboru Produktu dokonuje równoczeście wyboru zakresu wykorzystania Produktu/ów, o których to zakresach mowa w ust. 2. powyżej, co równoznaczne jest z wyborem opcji licencji, przy czym poprzez zaznaczenie w Formularzu zamówienia okienka typu „check box”, oświadcza, że zapoznał się z warunkami licencji i akceptuje jej postanowienia.
 5. Korzystanie z Produktów w ramach Licencji nie oznacza nabycia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Produktu. Licencjobiorca może korzystać z Produktu wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Licencji, odpowiednio do rodzaju nabytej opcji licencji.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z licencji Desktop w ramach jednej lokalizacji geograficznej i jednego urządzenia,firmy lub gospodarstwa domowego nabywczej czcionkę z wyjątkiem czasowego użytkowania przez osoby trzecie
 7. Sklep jest uprawniony do wypowiedzenia Licencji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia jej warunków przez Licencjobiorcę. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej. W przypadku wypowiedzenia Licencji, Sklep ma prawo dochodzenia od Licencjobiorcy naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody.
 8. Licencjobiorca nie może używać Produktu w zakresie, który obejmują inne licencje.
 9. Licencjobiorcy przysługuje prawo do czasowego udostępnienia Produktu osobie trzeciej, która na zlecenie Licencjobiorcy będzie wykonywać dla niego przy użyciu Produktu utwory zależne, a Licencjobiorca uzyska od tej osoby pisemne oświadczenie, w którym zobowiąże się korzystania z Produktu lub/i jego poszczególnych elementów wyłącznie w celu wykonania umowy z Licencjobiorcą, zgodnie z warunkami Licencji Desktop oraz że nie zachowa żadnych kopii Produktu lub/i jego poszczególnych elementów, a także utworów zależnych po zakończeniu wykonywania umowy zawartej z Licencjobiorcą.
 10. Licencjobiorca może importować do programów graficznych i modyfikować w tychże programach znaki dostępne w Produkcie w postaci krzywych beziera, ale nie może dokonywać żadnych modyfikacji (np. dekompilacji, dodawania własnych znaków) Produktu bez zgody autora.
 11. Licencjobiorca nie może dokonywać konwersji Produktu do innych formatów czcionek bez zgody autora.

Licencja Desktop

Licencja dla określonej liczby użytkowników jest nieograniczoną w czasie i nieograniczoną terytorialnie licencją niewyłączną.

Licencja Desktop upoważnia Licencjobiorcę do korzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych z praw autorskich do Produktu w ramach jednego podmiotu gospodarczego lub gospodarstwa domowego, przez określoną liczbę Użytkowników wybraną przez Klienta w Formularzu zamówienia.

Licencja Desktop upoważnia do korzystania z Produktu poprzez wprowadzenie do pamięci komputera i użytkowania go do:

 • tworzenia grafiki wyświetlanej na ekranach komputerowych, ekranach telewizyjnych, drukowanej na papierze i innych powierzchniach, na których obraz Produktu będzie w stałym rozmiarze.
 • Osadzania w dokumentach (np. PDF, Microsoft Word, Microsoft Powerpoint) tylko do odczytu – bez możliwości edycji przez osoby trzecie.
 • Osadzania w plikach Flash i Silverlight do wyświetlania tekstu, ale bez możliwości edycji przez użytkownika końcowego.

Licencjobiorca nie może używać Produktu do tworzenia wykrojów poszczególnych znaków do sprzedaży w formie pieczątek, naklejek lub innych produktów szablonowych na podstawie których można tworzyć własne składy tekstu.

Licencjobiorca nie może osadzać Produktu w oprogramowaniu, które umożliwia korzystanie z Produktu użytkownikom końcowym.

Sklep udziela Licencji Desktop bez prawa do udzielania przez Licencjobiorcę sublicencji w ilości większej niż wskazana liczba Użytkowników.


Licencja Web

Licencja na korzystanie z Produktu na stronach internetowych o określonej liczbie odsłon jest nieograniczoną w czasie i nieograniczoną terytorialnie licencją niewyłączną.

Licencja Web upoważnia Licencjobiorcę do korzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych z praw autorskich do Produktu w ramach wszystkich stron, których jest właścicielem o łącznej liczbie odsłon na miesiąc nie większej niż liczba wybrana przez Klienta w Formularzu zamówienia.

Licencja Web upoważnia do korzystania z Produktu wyłącznie na stronie internetowej poprzez podlinkowanie za pomocą selektora @font-face w pliku CSS. Inne użycie jest niedozwolone.

Podlinkowany Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.


Licencja Ebook

Licencja na korzystanie z Produktu w publikacjach elektronicznych o określonej liczbie tytułów jest nieograniczoną w czasie i nieograniczoną terytorialnie licencją niewyłączną.

Licencja Ebook upoważnia Licencjobiorcę do korzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych z praw autorskich do Produktu w ramach liczby tytułów publikacji elektronicznych wybranej przez Klienta w Formularzu zamówienia.

Licencja Ebook upoważnia do korzystania z Produktu poprzez osadzenie w pliku (m. in. PDF, EPUB, KF8), który będzie poprawnie interpretowany przez programy lub urządzenia do odczytu publikacji elektronicznych.

W ramach jednego tytułu dozwolona jest:

 • nieograniczona liczba instalacji u użytkowników końcowych
 • nieograniczona liczba wersji publikacji

Osadzony Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Licencjobiorca nie może instalować Produktu w systemie, w którym działa program do odczytu publikacji elektronicznych.


Licencja Server

Licencja na korzystanie z Produktu poprzez instalowanie Produktu na serwerach, które umożliwiają użytkownikom usługi oferowanej przez Licencjobiorcę, na generowanie plików PDF lub personalizowanej grafiki.

Licencja Server upoważnia Licencjobiorcę do korzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych z praw autorskich do Produktu w ramach liczby serwerów (CPU) wybranej przez Klienta w Formularzu zamówienia. Produkt może być instalowany na dowolnej liczbie serwerów testowych (nie produkcyjnych).

Osadzony Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.


Licencja App

Licencja na korzystanie z Produktu w aplikacjach o określonej liczbie tytułów jest nieograniczoną w czasie i nieograniczoną terytorialnie licencją niewyłączną.

Licencja App upoważnia Licencjobiorcę do korzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych z praw autorskich do Produktu w ramach liczby tytułów aplikacji wybranej przez Klienta w Formularzu zamówienia.

Licencja App upoważnia do korzystania z Produktu poprzez osadzenie w aplikacji. W ramach jednego tytułu dozwolona jest:

 • nieograniczona liczba instalacji u użytkowników końcowych
 • nieograniczona liczba wersji aplikacji

Osadzony Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Produkt nie może być udostępniany wraz z kodem źródłowym aplikacji.

Licencjobiorca nie może używać Produktu do tworzenia produktów szablonowych na podstawie których użytkownik końcowy może tworzyć własne składy tekstu.

Licencjobiorca nie może instalować Produktu w systemie, w którym działa aplikacja.


Licencja Testowa

Licencja na korzystanie z Produktu w celach testowych jest nieograniczoną w czasie i nieograniczoną terytorialnie licencją niewyłączną.

Licencjobiorca nie może używać Produktu w celach komercyjnych ani w środowisku produkcyjnym. Dozwolone jest jednak użycie w celu prezentacji projektu grafiki/aplikacji/strony www (np. przed klientem) bez konieczności zakupu pełnej licencji.

Licencja Testowa upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Produktu w ramach jednego podmiotu gospodarczego lub gospodarstwa domowego, przez dowolną liczbę Użytkowników.

Licencjobiorca może pobrać fonty wyłącznie po założeniu konta na stronie https://capitalics.wtf i po zaakceptowaniu warunków Licencji.


Licencja Darmowa

Licencja na korzystanie z Produktu za darmo w celach prywatnych i komercyjnych jest nieograniczoną w czasie i nieograniczoną terytorialnie licencją niewyłączną.

Licencja Darmowa upoważnia Licencjobiorcę do korzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych z praw autorskich do Produktu w ramach jednego podmiotu gospodarczego lub gospodarstwa domowego.

Licencja Darmowa upoważnia do korzystania z Produktu poprzez wprowadzenie do pamięci komputera i użytkowania go do:

 • tworzenia grafiki wyświetlanej na ekranach komputerowych, ekranach telewizyjnych, drukowanej na papierze i innych powierzchniach, na których obraz Produktu będzie w stałym rozmiarze.
 • Osadzania w dokumentach (np. PDF, Microsoft Word, Microsoft Powerpoint) tylko do odczytu – bez możliwości edycji przez osoby trzecie.
 • Osadzania w plikach Flash i Silverlight do wyświetlania tekstu, ale bez możliwości edycji przez użytkownika końcowego.

Licencja Darmowa upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Produktu na stronach internetowych będących własnością Licencjobiorcy.

Licencja Darmowa upoważnia Licencjobiorcę do korzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych z praw autorskich do Produktu w ramach wszystkich stron, których jest właścicielem o łącznej liczbie odsłon na miesiąc nie większej niż liczba wybrana przez Klienta w Formularzu zamówienia.

Licencja Darmowa upoważnia do korzystania z Produktu wyłącznie na stronie internetowej poprzez podlinkowanie za pomocą selektora @font-face w pliku CSS.

Podlinkowany Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Licencja Darmowa upoważnia Licencjobiorcę do korzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych z praw autorskich do Produktu w ramach nieograniczonej liczby tytułów publikacji elektronicznych.

Licencja Darmowa upoważnia do korzystania z Produktu poprzez osadzenie w pliku (m. in. PDF, EPUB, KF8), który będzie poprawnie interpretowany przez programy lub urządzenia do odczytu publikacji elektronicznych.

W ramach nieograniczonej liczby tytułu dozwolona jest:

 • nieograniczona liczba instalacji u użytkowników końcowych
 • nieograniczona liczba wersji publikacji

Licencja Darmowa upoważnia Licencjobiorcę do korzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych z praw autorskich do Produktu w ramach nieograniczonej liczby tytułów aplikacji.

Licencja Darmowa upoważnia do korzystania z Produktu poprzez osadzenie w aplikacji. Dozwolona jest:

 • nieograniczona liczba instalacji u użytkowników końcowych
 • nieograniczona liczba wersji aplikacji

Osadzony Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Produkt nie może być udostępniany wraz z kodem źródłowym aplikacji.

Licencjobiorca może pobrać fonty wyłącznie po założeniu konta na stronie https://capitalics.wtf i po zaakceptowaniu warunków Licencji.