Definicje użyte w Regulaminie

Regulamin
Niniejszy dokument określający w szczególności warunki i zasady sprzedaży produktów przez Sklep, zwany dalej „Regulaminem”.
Sklep
Sklep internetowy działający pod adresem https://capitalics.wtf, sprzedający produkty opisane w Regulaminie za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem sklepu jest Dada Studio Michał Jarociński (zwany dalej również „Sprzedawcą”) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. , NIP , REGON , adres poczty elektronicznej: info@capitalics.wtf, numer telefonu: .
Umowa
Umowa sprzedaży zawierana na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Sprzedawcą. Umowa o zostaje zawarta w wyniku złożenia zamówienia (po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta), oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres mailowy. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Klient
Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniająca warunki Regulaminu dokonująca zakupów na zasadach określonych w Regulaminie.
Konsument
Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej w celach niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
Rejestracja
Sekwencja czynności, na którą składają się w szczególności następujące czynności: wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Sklepu, weryfikacja danych podanych przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
Usługa elektroniczna
Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Usługobiorca
Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej.
Formularz zamówienia
Interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność danych, wpisanych w Formularzu zamówienia.
Zamówienie
Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
Formularz rejestracji
Formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Konto
Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@capitalics.wtf lub też pisemnie na adres: ul. .
Newsletter
Elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Produkt
Zestaw czcionek o określonych cechach zapisany w postaci elektronicznej, w jednym pliku lub kilku plikach (.otf oraz/lub.woff i.eot -w przypadku wyboru licencji dotyczących wykorzystania na stronach internetowych), stanowiący treści cyfrowe oraz utwór w rozumieniu ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą wraz z zezwoleniem do korzystania z utworu bądź poszczególnych jego części w określonym w stosownej licencji zakresie i na warunkach w niej określonych.
Regulamin
Niniejszy dokument określający w szczególności warunki i zasady sprzedaży produktów przez Sklep, zwany dalej „Regulaminem”.
Ustawa o prawach konsumenta/Ustawa
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.) z roku 2014 poz. 827 z późn. zm.).
Licencja
Zezwolenie na korzystanie z praw autorskich do Produktu udzielane przez Sklep (zwany dalej również „Licencjodawcą“) w zakresie określonym w odrębnym dokumencie, udzielane w ramach umowy sprzedaży (wykorzystanie na określonycb polach eksploatacji przez ograniczoną ilość użytkowników, wykorzystanie na stronach internetowych o określonej ilości odsłon, wykorzystanie w określonej ilościu publikacji elektronicznych lub/i wykorzystanie serwerowe).
Licencjobiorca
Klient, który zawarł ze sklepem umowę sprzedaży Produktu, co jest równoznaczne z udzieleniem zezwolenia na korzystanie z Produktu na warunkach i w zakresie określonym odrębnym dokumencie – Licencje.
Sposoby płatności
Sposoby zapłaty przez Klienta ceny z tytułu umowy sprzedaży poprzez płatności elektroniczne i płatności kartą kredytową za pośrednictwem serwisów prowadzonych przez następujące podmioty:
 • PayU.pl (płatności elektroniczne, płatności kartą i kartą kredytową prowadzone przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu - ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495).
 • PayPal (usługi płatnicze dostarczane przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349, z siedzibą w Luksemburgu, L-2449, dysponującą licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 r.).

Postanowienia ogólne

 1. Przepisy zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania ze Sklepu przez Klienta.
 2. Dokonując rejestracji lub/i zamawiając towar bez rejestracji Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące prawa odstąpienia od umowy, oraz reklamacji dotyczą wyłącznie Konsumentów, a zatem Klientów, nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 14 października 2010 roku Dz. U. nr 220 poz. 1447) lub nie dokonujących zakupu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. W czasie przeglądania Sklepu możliwe będzie prezentowanie przez Sklep oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Sklepu.
 5. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.):
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep,
  • w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących).
 6. W toku rejestracji Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zgody, o której mowa w punkcie 5 niniejszego Rozdziału, a także zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
 8. Administratorem danych osobowych jest Dada Studio Michał Jarociński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. , NIP REGON , adres poczty elektronicznej: info@capitalics.wtf, numer telefonu: .

Zasady realizacji sprzedaży. Realizacja Zamówienia.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem technicznym wymaganym do jego przeglądania i złożenia zamówienia w formie elektronicznej jest dostęp przez Klienta do komputera lub urządzenia multimedialne z dostępem do Internetu, aktualnej wersji przeglądarki internetowej (w tym również włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript) oraz dostęp do Internetu. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na stronie https://capitalics.wtf.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową  https://capitalics.wtf 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient musi wykonać kolejno łącznie następujące czynności:
  • dokonać Rejestracji w Sklepie, chyba że Klient wybierze opcję zakupu bez Rejestracji,
  • wypełnić Formularz zamówienia poprzez:
   • dokonanie wyboru zamawianego Produktu/ów, w tym również dokonanie wyboru zakresu wykorzystania Produktu/ów, od którego zależy rodzaj licencji i cena Produktu (wykorzystanie przez ograniczoną ilość użytkowników, wykorzystanie na stronach internetowych o określonej ilości odsłon, wykorzystanie w określonej ilościu publikacji elektronicznych lub/i wykorzystanie serwerowe);
   • wskazanie danych do rozliczenia: firmy/ imienia i nazwiska Klienta, adresu poczty elektronicznej, danych adresowych adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży, w szczególności wskazanie danych licencjobiorcy. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, a następnie złożenie przez Klienta oświadczenia poprzez zaznaczenie w Formularzu zamówienia okienka typu „check box”, że podane przez niego dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym;
   • dokonanie wyboru sposobu płatności: karta kredytowa, paypal lub payu;
   • zakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz warunków udzielanej licencji;
   • złożenie przez Klienta oświadczenia poprzez zaznaczenie w Formularzu zamówienia okienka typu „check box”, że zapoznał się z informacją udostępnioną przez Sklep, że utraci prawo odstąpienia od umowy wobec dostarczenia treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   • wyrażenie przez Klienta zgody poprzez zaznaczenie w Formularzu zamówienia okienka typu „check box” na dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  • zweryfikować i zatwierdzić podsumowanie zamówienia zawierające w szczególności informacje o zamówionym Produkcie/ach, łącznej cenie Produktu/ów, informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy, danych przekazanych przez Klienta,a wskazanych w ust. 3.2.2. powyżej, wybranym sposobie płatności. Jeżeli wszystkie dane i informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są zgodne z podanymi przez Klienta, zakończenie wypełniania Formularza zamówienia i złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po dokonaniu ostatniej z czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Klient zostanie automatycznie przekierowany do serwisu obsługującego płatność, zgodnie z wyborem Sposobu płatności.
 5. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sklep od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 6. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Klient będzie mógł na stronie internetowej Sklepu pobrać zakupiony Produkt/y. Sklep prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie: a) potwierdzenie otrzymania płatności, b) informacje odnośnie sposobu pobrania treści cyfrowej.
 7. Jeśli zrealizowanie Zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Wszystkie ceny sprzedaży Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  • podawane są, po wyborze odpowiedniej opcji, w złotych polskich, Euro, dolarach amerykańskich, funtach szterlingach,
  • zawierają podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązujacą w kraju Klienta (zgodnie ze wskazaniem Klienta podanym w Formularzu zamówienia),
  • nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, chyba że zmiany te wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących.
 10. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Formy płatności

 1. Wyboru Sposobu płatności spośród dostępnych w chwili składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu  dokonuje Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka typu „check box”.
 2. W przypadku wybranych Produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad, zgodnego z potwierdzonym zamówieniem.
 2. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych.
 3. Jeżeli dostarczony Produkt będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad..
 4. Adres, na który należy wysyłać reklamacje to adres wskazany w definicji Sklepu.
 5. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji Produktu, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, Produkt wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Zwrot należności Klientom

 1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten zostanie zainicjowany maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto podane przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

Rejestracja Klientów i pobieranie treści cyfrowych

 1. Rejestracja Klienta w celu dokonania zakupu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego w zasobach Sklepu. W toku Rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. Sklep uprawniony będzie do udzielania Klientom rabatów i upustów.
 2. Klienci zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.
 3. Zakupione i opłacone treści cyfrowe będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie lub możliwe do pobrania po potwierdzeniu dokonania płatności.
 4. W przypadku treści cyfrowej składającej się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.
 5. Do pobrania plików niezbędne jest zainstalowanie przeglądarki internetowej obsługującej Javascript i cookies.
 6. Zaleca się zapisywanie treści cyfrowych na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych treści cyfrowych.
 7. Wszystkie treści cyfrowe oferowane przez Sklep objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 8. Klient ma prawo korzystać z zakupionych treści cyfrowych wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zakresem licencji udzielonej przy zakupie Produktu
 9. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z treści cyfrowych w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

Odpowiedzialność Sklepu

 1. Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Klienta. W tym celu Sklep stosuje zabezpieczenia techniczne.
 2. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane działaniem siły wyższej.

Polityka prywatności

 1. Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów.
 2. Sklep z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu.
 4. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta. Nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 5. W trakcie korzystania przez Klienta ze Sklepu używa on dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania ze Sklepu, opuszczenia Sklepu, lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w zasobach Sklepu. Zmienione postanowienia obowiązują tych Klientów, którzy dokonali zamówień po dacie wejścia w życia zmian.
 3. Wobec Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu jako Konsumenci ewentualne zmiany dokonane wskutek zmian przepisów prawa, orzecznictwa sądów oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązują od chwili poinformowania o dokonaniu zmiany i umożliwienia Klientowi zapoznania się z jej treścią. Nowa wersja Regulaminu zostanie również zamieszczona w zasobach Sklepu.
 4. Sklep do korespondencji wykorzystywać będzie adres e-mail: info@capitalics.wtf, oraz adres korespondencyjny podany w definicji Sklepu.
 5. Faktury za należności zależnie indywidualnych uzgodnień Stron mogą być przesyłane w formie papierowej lub elektronicznej.
 6. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 249 poz 1661).